GASTOUDERBUREAU

Kinderopvang Perlei  bemiddelt tussen ouders die oppas zoeken voor hun kind(eren) ("vraagouders") en mensen die oppasdiensten willen verlenen ("gastouders").

Onze bemiddeling is voor u van belang

Vraagouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag aanvragen als ze zich bij een erkend bureau zoals kinderopvang Perlei aanmelden.

Normen en waarden.

Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Belangrijke normen en waarden van ouders en gastouders dienen zeker op elkaar te worden afgestemd. Bijvoorbeeld ten aanzien van godsdienst, omgaan met conflicten en vriendschappen, taalgebruik, respect voor elkaar en elkaars spullen, het nemen en dragen van verantwoordelijkheden, enz.

Het verschil tussen ouders en gastouders leert kinderen dat je, met respect voor elkaars verschillen, toch goed kunt samenleven. Kinderen moeten leren met deze verschillen om te gaan, ze hebben / krijgen daar dagelijks mee te maken. 
Kinderen moeten leren wat wel en niet mag, wat hoort en niet hoort, hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden. Er zijn een aantal regels die overal gelden, bijvoorbeeld dat je een ander niet met opzet pijn doet. 
Mensen met verschillen in cultuur, sociale achtergrond, huidskleur, geslacht zijn gelijkwaardig en moeten met respect tegemoet worden getreden. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van verschillen en ermee om leren gaan. 
Door kinderen te helpen waarden en normen te verhelderen, kunnen ze zich bewust worden van hun eigen denken en handelen en daardoor zelfbewuster in het leven staan.

Door het stellen van regels geeft de gastouder overdracht van normen en waarden. Spelregels, huisregels, gedragregels zijn allemaal voorbeelden van overdracht van normen en waarden. 
De gastouder is hierbij het voorbeeld voor de kinderen. De overdracht gebeurt vooral in de dagelijkse omgang met elkaar.
Voorbeeld. Gastouder Irene wast voor de lunch altijd haar handen en vraagt vervolgens de kinderen dat ook te doen.
Voorbeeld. “Goed zo meid, dat is knap van jou, nu heb je zelf je jas opgehangen.

We willen graag dat kinderen leren op een positieve manier met anderen om te gaan. 


De gastouder draagt hieraan bij door:

Stabiliteit in dagindeling, gewoonten en regels, basis normen en waarden bijbrengen
• respect voor alles wat leeft; 
• eerlijk zijn; 
• goed gedrag belonen en stimuleren.

Liefdevol consequent zijn in reacties op acties van het kind
• uitleggen waarom iets niet mag of juist wel; 
• kinderen zelf mee laten denken om bepaalde dingen anders aan te pakken; 
• bij negatief gedrag niet het kind maar het gedrag afwijzen; 
• zo mogelijk uitleggen waarom.

Kind het gevoel geven uniek te zijn, maar niet beter dan anderen
• kind benaderen op eigen niveau; 
• kind positief kritisch benaderen; 
• eigen initiatieven waarderen en stimuleren.

Dankzij onze bemiddeling draagt u zelf maar een fractie van de oppaskosten die aan de gastouder wordt betaald. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijk jaarinkomen.

Wij maken graag een berekening voor u.

U kunt ook zelf de berekeningen uitvoeren via www.toeslagen.nl