werkwijze kinderopvang Perlei

Aanmelding
U kunt telefonisch, schriftelijk of digitaal een informatiepakket aanvragen. 
U ontvangt een informatie pakket met onder andere een aanvraagformulier voor het maken van een vrijblijvende kostenindicatie. 

Inschrijving 
Na ontvangst van uw aanvraagformulier maakt kinderopvang Perlei een vrijblijvende kostenindicatie. 
Wanneer u de kostenindicatie voor akkoord ondertekent en retour stuurt, wordt er een Overeenkomst tussen Kinderopvang Perlei en ouders/verzorgers tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang opgesteld. 
Deze Overeenkomst ontvangt u samen met de Algemene Voorwaarden, het Pedagogisch beleidsplan en het intakeformulier. 
Na ontvangst van de getekende Overeenkomst, het intakeformulier en de bemiddelingskosten, is de inschrijving een feit en kan de daadwerkelijke bemiddeling starten. 

De bemiddeling 
Het intakeformulier wordt telefonisch of bij u thuis met u doorgesproken en er worden afspraken gemaakt over de verdere bemiddeling. 
De bemiddelingsduur is gemiddeld drie maanden. 
Omdat uw kind straks in vertrouwde handen moet worden opgevangen, worden alle potentiële gastouders uitgebreid gescreend. 
Aan de hand van een "Checklist van de opvangwoning" wordt de opvangomgeving gecontroleerd. 
Als de gastouder aan het profiel voldoet en de opvangomgeving aan de kwaliteitseisen, dan wordt de gastouder daadwerkelijk bij Gastouderbureau Voor Elkaar ingeschreven. 

Het kennismakingsgesprek 
Wanneer het gastouderbureau een geschikte gastouder geselecteerd heeft, vindt er tussen u en de gastouder een kennismakingsgesprek plaats. 
Dit gesprek wordt gehouden waar de opvang gaat plaatsvinden, zodat u en de gastouder een goede indruk krijgen van de opvangomgeving en de gezinssituatie. 
In dit gesprek wordt gekeken of het "klikt" tussen beide partijen en of er een basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking. 
Daarnaast komen praktische zaken zoals slaapritme, eetschema, wennen e.d. aan de orde.

De koppeling 
Na een geslaagde kennismaking vindt er een koppelingsgesprek plaats, waarin de afspraken over de opvang worden vastgelegd in een "Opvangovereenkomst". 
Eventueel worden nog andere toestemmingsverklaringen ingevuld voor vervoer en eventueel geneesmiddelenverstrekkingen.
Na het tekenen van de "Opvangovereenkomst" is de koppeling een feit en kan er gestart worden met de opvang. 

Beginperiode
In een evaluatiegesprek wordt besproken of de opvang van uw kind naar wens verloopt en of de afspraken, zoals die in de "Opvangovereenkomst" zijn vastgelegd, ook in praktijk haalbaar blijken te zijn. Indien nodig worden afspraken bijgesteld. 

Begeleiding 
Iedere gastouder wordt minimaal volgens de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang begeleid. Dit om de voortgang en de kwaliteit te bewaken. 
Daarnaast organiseert kinderopvang Perlei minimaal 2 keer per jaar een thema bijeenkomst voor de gastouders. Onderwerpen kunnen zijn: kind en veiligheid, de ontwikkeling van 0-4 jaar, voor- en vroegschoolse educatie, EHAK (eerste hulp aan kinderen) enz. 


Wijzigingen 
Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgeven, zodat kinderopvang Perlei de nieuwe gegevens tijdig in de administratie kan verwerken. 
Het doorgeven van wijzigingen ligt ter verantwoording bij de ouders/verzorgers. 
Denkt u bij wijzigingen aan: adreswijziging en structurele wijziging van de opvangdagen/uren (dit kan immers gevolgen hebben voor de Kinderopvangtoeslag!). 
Wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. 


Beëindiging van de opvang 
Er is een opzegtermijn van één maand (30 dagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw schriftelijke opzegging met zowel kinderopvang Perlei als de gastouder. 

Beëindiging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.